مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۵۰ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و پنجاهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۹ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و نهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۸ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و هشتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۷ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۶ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و ششمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۵ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و پنجمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۴ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…