کیش دوگانه (دوبل) چیست؟

در شطرنج انواع مختلف کیش‌ها وجود دارد، اما کیش برخاستی چیست؟از اسمش به نظر می‌رسد که می‌توانیم در یک حرکت دوتا کیش بدهیم. کیش دوگانه یا همان کیش دوبل دقیقا همین است! یعنی شاه همزمان با دو مهره مختلف کیش می‌شود. کیش‌های دوگانه همیشه همزمان با یک کیش برخاستی رخ می‌دهند.