مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۹ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و نهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۸ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و هشتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۷ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…