مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۶ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و ششمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۵ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و پنجمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۴ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۳ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و سومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…