مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۷ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۵ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی و پنجمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۳ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی و سومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۱ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی و یکمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۰ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی‌مین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…