مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۲۸ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و بیست و هشتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۲۶ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و بیست و ششمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۲۴ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و بیست و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۲۲ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و بیست و دومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…