مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۲۰ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و بیستمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۹ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و نوزدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۸ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و هجدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۷ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و هفدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۶ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و شانزدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۵ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و پانزدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۴ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهاردهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۳ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سیزدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۲ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و دوازهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…