مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۱ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و یازدهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۱۰ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و دهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۸ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و هشتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۷ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۵ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و پنجمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…