مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۴ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۳ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۰۱ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و یکمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…