مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۵۶ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و ششمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۵۵ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۵۴ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۵۳ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و سومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و هشتم جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و دومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و هشتم چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و یکمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و هفتم جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در مسابقه کاملا…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و هفتم چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهل و نهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و ششم جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهل و هشتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…