مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و ششم چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهل و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و پنجم جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهل و ششمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهل و چهارم

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهل و چهارمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…